Start aanleg gastransportleiding gemeente Molenwaard

Delen

Gasunie start met de aanleg van een gastransportleiding in de gemeente Molenwaard. Het tracé in de gemeente is onderdeel van een 91 kilometer lange uitbreiding van het transportnet in Noord- en Zuid-Holland. De nieuwe leiding heeft een doorsnede van 1,22 meter. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar.

Werkzaamheden

In de afgelopen maanden heeft Gasunie voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals  explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek. Ook is de werkstrook vrij gemaakt van bosschages, bomen en begroeiing. In de komende periode wordt het leidingtracé uitgezet, wordt de teelaarde afgegraven en wordt een schorsbaan op de werkstrook aangebracht. Het bed voorkomt dat het zware transport dat de pijpen aanvoert, de structuur van de ondergrond beschadigt. Wanneer de pijpen zijn uitgereden, worden ze langs het tracé aan elkaar gelast tot leidingstrengen. Deze worden vervolgens door middel van een boortechniek onder de grond gelegd. Hierbij wordt over een afstand van ruim een kilometer een boorgang geboord van ongeveer een vuist dikte. Deze wordt in een aantal stappen verruimd tot hij groot genoeg is om de 1,22 meter dikke pijp er doorheen te kunnen trekken. Na afronding van de werkzaamheden zal de teelaarde worden teruggeplaatst en wordt het perceel in oude staat hersteld door het bijvoorbeeld in te zaaien of nieuwe aanplant te poten. Rond de zomer van 2014 zal de leiding geheel in de grond liggen. De leiding wordt volgens planning op 1 oktober 2014 in gebruik genomen.

Beverwijk-Wijngaarden

De leiding komt te liggen tussen Beverwijk in Noord-Holland en Wijngaarden in Zuid-Holland. De uitbreiding van het Nederlandse gasnet is nodig omdat in toenemende mate aardgas vanuit het buitenland geïmporteerd moet worden. De eigen winning van aardgas in Nederland en Noordwest-Europa neemt geleidelijk af, terwijl de vraag naar aardgas op langere termijn nog steeds stijgt. Niet alleen omdat aardgas de schoonste fossiele brandstof is, maar ook omdat het vanwege zijn flexibele inzet kan dienen als ondersteuning van wind en zonne-energie. Een gasgestookte elektriciteitscentrale is snel bij te schakelen wanneer er onvoldoende aanbod is van energie uit zon en wind.
Met deze aanleg versterkt Nederland zijn unieke positie als hart van de ‘gasrotonde’ in de Europese energiemarkt en blijven eindgebruikers in Nederland en het buitenland verzekerd van een veilige en constante aanvoer van aardgas. De realisatie van dit grote infrastructuurproject zorgt voor een flink stuk extra werkgelegenheid.

Kaart

  Plattegrond leidingaanleg gemeente Molenwaard - (11 MB) downloaden