Voorbereidende werkzaamheden Gasunie voor project ViA15

Delen

Het Rijk en de provincie Gelderland werken in het project ViA15 samen aan de uitbreiding van het wegennet rond Arnhem. Als voorbereiding op het doortrekken van de snelweg A15 en de verbreding van de A12 en A15, voeren meerdere netbeheerders werkzaamheden uit in het projectgebied. Zo verlegt Gasunie gastransportleidingen, Vitens drinkwaterleidingen, Liander elektriciteitskabels en Waterschap Rijn en IJssel rioolpersleidingen.

Planning voorbereidende werkzaamheden

Vanaf mei 2018 tot en met december 2019 vinden de werkzaamheden van de netbeheerders plaats. Om de impact van deze voorbereidende werkzaamheden op de omgeving zoveel mogelijk te beperken, werken zij nauw samen.

Overzicht van het gebied waarin de voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. (Bron: Rijkswaterstaat). De geel gearceerde werkzaamheden zijn al gereed.

Wanneer starten de voorbereidende werkzaamheden van Gasunie?

Wij starten in augustus 2018 met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van drie nieuwe gasleidingen, de grondwateronttrekking en de retourbemaling. De drie nieuwe leidingen vervangen drie bestaande leidingen die voor de wegwerkzaamheden moeten worden verwijderd.

Hoe lang gaan de werkzaamheden van Gasunie duren?

De drie nieuwe leidingen worden in de periode augustus 2018 tot medio januari 2019 gelegd. Vanaf eind oktober 2018 vindt grondwateronttrekking plaats voor de aanleg van de leidingen. Gedurende de aanleg worden diverse boringen uitgevoerd om wegen en watergangen te kunnen kruisen. De leidingen worden in de periode van april tot en met juni 2019 aangesloten op het bestaande gastransportnet van Gasunie. De drie leidingen die straks niet meer in gebruik zijn worden vervolgens in de periode van juli tot en met december 2019 verwijderd. Gedurende de hele periode wordt, indien nodig, grondwater onttrokken en vindt, afhankelijk van de periode, retourbemaling plaats.

Download

  Kaart werkzaamheden Gasunie - (5,3 MB) downloaden

Wat houden de voorbereidende werkzaamheden in?

De voorbereidende werkzaamheden hebben zowel betrekking op de aanleg van drie nieuwe gasleidingen, als op de voorbereiding van de grondwateronttrekking en de retourbemaling.

Aanleg nieuwe gasleidingen
Voor de aanleg van de drie nieuwe leidingen zullen de volgende activiteiten de komende twee maanden (augustus en september 2018) zichtbaar zijn in de omgeving:

  • de inrichting van een terrein voor de bouwketen
  • de plaatsing van borden waarop gewezen wordt op bouwverkeer
  • het maken van tijdelijke in- en uitritten
  • het vrijmaken van de benodigde werkstrook
  • de plaatsing van een tijdelijke afrastering
  • het ontgraven van de teelaarde (bovenste laag)
  • de aanleg van een tijdelijke rijbaan

Meer informatie over de werkzaamheden rond de aanleg van nieuwe leidingen.

Peilbuizen
Om de grondwaterstand te bewaken, worden er op diverse plaatsen peilbuizen geplaatst. De eigenaren en bewoners van de percelen worden persoonlijk benaderd als er een peilbuis op hun perceel wordt geplaatst. Zij moeten toestemming geven voor de plaatsing.

Grondwateronttrekking en retourbemaling
Tijdens de werkzaamheden is het nodig om de werklocatie/het bouwterrein droog te houden. Hiervoor wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd door middel van filters in de grond. Dit noemen we bronbemaling. Voor de aanleg van de drie nieuwe gasleidingen van Gasunie zal de grondwaterstand dus tijdelijk worden verlaagd. Het onttrokken grondwater lozen we op het oppervlaktewater maar we zullen ook een deel terugbrengen in de bodem door middel van retourbemaling. De onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater zullen worden gemeten en geregistreerd zodat precies bekend is om hoeveel water het gaat. Om te voorkomen dat het grondwater onder een bepaald niveau komt, legt Gasunie een retourbemalingssysteem aan. Dit systeem zal op enige afstand van de nieuw te leggen leidingen (en de later te verwijderen bestaande leidingen) worden aangelegd zodat het water niet terug kan stormen de werksleuf in. Vanaf 20 augustus 2018 zullen er in Groessen watertransportleidingen op het maaiveld worden aangelegd. Daarna worden werkstroken aangelegd waarin door middel van boringen tot een diepte van 15 meter kunststoffilters worden geplaatst. Deze filters zorgen ervoor dat het opgepompte grondwater terug in de bodem kan stromen. Vervolgens worden deze filters aangesloten op de eerdergenoemde watertransportleidingen. De filters worden goed onderhouden om eventuele verstoppingen te voorkomen dan wel te verhelpen.

Aanvullende metingen en bouwkundige opnamen als gevolg van lage grondwaterstand
Medio 2017 hebben er bouwkundige opnamen plaatsgevonden van woningen en andere opstallen die ruim binnen de beïnvloedingsfeer van de grondwateronttrekking door Gasunie liggen. Op basis van deze gegevens kan na afloop van de grondwerkzaamheden worden bekeken of de grondwateronttrekking gevolgen heeft gehad en zo ja, welke. Vanwege de langdurige droogteperiode in het voorjaar en de zomer van 2018 zijn deze gegevens mogelijk niet meer actueel. De grondwaterstand is extreem laag, ook in het gebied waarin Gasunie aan het werk gaat. Recent heeft Gasunie besloten om de deformatieboutjes in woningen en andere opstallen nogmaals te meten. Deze werkzaamheden zijn bijna afgerond. Aanvullend zal Gasunie vanaf maandag 8 oktober 2018 ook de huidige bouwkundige staat van de gebouwen actualiseren. Bij de betreffende adressen zullen wederom bouwkundige opnamen worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden namens Gasunie uitgevoerd door medewerkers van Antea/Hanselman. Zij zullen de betreffende bewoners benaderen voor een afspraak.

Gezien de huidige extreem lage grondwaterstand zal de bemaling gedurende 1-2 weken tijdelijk worden opgestart. Met deze resultaten zal beoordeeld worden of de onttrekking nog steeds past binnen de afgegeven Watervergunning. Dit alles vindt plaats in nauw overleg met het Waterschap Rijn en IJssel. De start van de grondwateronttrekking en retourbemaling is eind oktober 2018.

Werktijden
De werktijden van de aannemer (Visser & Smit Hanab) zijn op werkdagen van 07.00 - 18.00 uur.

Wie gaan er aan het werk?

Liander, Vitens, Waterschap Rijn en IJssel en Gasunie zijn de partijen die kabels en leidingen verleggen om de geplande werkzaamheden aan de A12 en de A15 mogelijk te maken.

Zijn de werkzaamheden op elkaar afgestemd?

Ja, we werken nauw samen om de impact van de werkzaamheden op de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden vinden waar mogelijk gecombineerd plaats.

Moeten er vergunningen worden aangevraagd?

Voor de werkzaamheden zijn diverse vergunningen worden aangevraagd. Een belangrijke vergunning is de watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater. Alle betrokken partijen gaan grondwater onttrekken en daarom hebben zij gezamenlijk een Milieueffectrapportage (MER) laten opstellen. Daarin is beschreven wat de effecten (kunnen) zijn van deze werkzaamheden op het milieu. Vergunningverlener Waterschap Rijn en IJssel heeft een positief besluit genomen ten aanzien van de MER en de definitieve vergunning is verleend.

Is er hinder voor de omgeving?

De nieuwe gasleidingen komen in dunbevolkt gebied te liggen en daar liggen nu ook de leidingen die in 2019 worden verwijderd. Het kan zijn dat er enig geluid van de werkzaamheden in de omgeving te horen is. Ook zal er tijdelijk sprake zijn van meer bouwverkeer naar en van de werklocaties. Voor alle situaties geldt dat wij ons uiterste best doen om de eventuele overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Wanneer onze werkzaamheden tot vragen uit de omgeving of mogelijk tijdelijk tot extra hinder kunnen leiden, dan zullen wij de omwonenden daarover tijdig informeren. Het transport van gas gaat tijdens onze werkzaamheden gewoon door, daar merkt de omgeving niets van.

Waar kan ik informatie opvragen of een klacht melden?

Het ViA15 Loket is het centrale aanspreekpunt voor de omgeving. Het is een gezamenlijk initiatief van Gasunie, Vitens, Liander, Waterschap Rijn & IJssel en Rijkswaterstaat. Het loket richt zich voornamelijk op informatievoorziening, het monitoren van klachten, schademelding en schadeafhandeling. Het loket is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.30 uur. Het is bereikbaar via telefoonnummer 088-7974913 of via het mailadres info@via15.nl.

Wat kan ik doen bij schade?

Hoewel er veel is onderzocht en er maatregelen worden genomen om het risico op schade te minimaliseren, kan er toch schade als gevolg van de voorbereidende werkzaamheden door de betrokken partijen ontstaan. Hiervoor is een centraal meldpunt ingericht binnen het ViA15 Loket. U kunt een (mogelijke) schade melden via de website www.rws.nl/via15. De melding zal door de door alle partijen gezamenlijk aangewezen schadebehandelaar worden afgehandeld. 

Hoe blijf ik op de hoogte van het project ViA15?

Voor algemene informatie over het project ViA15 kunt u bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 – 8002 (maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 – 18.30 uur). U kunt ook kijken op de projectpagina: www.rws.nl/via15.

Informatie over werkzaamheden Gasunie

Voor meer informatie over de werkzaamheden van Gasunie kunt u een mail sturen naar communicatie@gasunie.nl.

Het tracé gezien vanaf de Zevenaarse Wetering richting de A12. De 48” buizen (dat wil zeggen met een diameter van ruim 1.20 meter) voor de drie leidingen die naast elkaar komen te liggen zijn uitgereden en ze liggen klaar om aan elkaar gelast te worden. Het lassen is gepland in oktober 2018. In november zal dit leidinggedeelte worden ingegraven.

Het tracé in de richting van de provinciale weg N810. Op de voorgrond pompen die op drains zijn aangesloten. Deze drains zijn ter hoogte van de toekomstige leidingen op een diepte van circa 4 meter onder het maaiveld ingebracht. Daarmee wordt het grondwater lokaal weggepompt zodat de leidingen in een droge sleuf kunnen worden aangelegd. Het leggen van de leidingen op dit tracégedeelte is gepland vanaf eind oktober 2018.

Aan de linkerkant de richting van de provinciale weg N810 met op de achtergrond de kraan die bezig is de ontvangstkuipen te slaan. Daarin komen later de boringen onder de N810 uit. Deze boringen zijn gepland van eind oktober tot begin december 2018. Rechts op de foto is de richting van de Roodwilligenstraat.

De retourbemaling in de omgeving van de Helhoek. Lokaal wordt daar bemalingswater terug de grond ingepompt om verdere verlaging van de grondwaterstand te voorkomen.

De aanleg van de drie nieuwe hogedruk gastransportleidingen. Om een minimale wateronttrekking te realiseren, gebeurt dit graven en leggen vaksgewijs: steeds drie pijplengtes van in totaal ca. 60 m lengte. Wanneer het ene vak gelegd en aangesloten is, vindt in het volgende vak hetzelfde plaats en wordt het voorgaande vak weer aangevuld. Zo ontstaat een repeterend treintje van activiteiten.