Start aanleg gastransportleiding gemeente Hulst

Delen
  • 15 kilometer nieuwe gastransportleiding tussen Verdronken Land van Saeftinghe en Groot Cambrondijk
  • Behoefte aan extra gastransportcapaciteit door verschuiving van gasstromen

Gasunie is gestart met de aanleg van een gastransportleiding in de gemeente Hulst. In de gemeente wordt een gastransportleiding van 15 kilometer aangelegd. De nieuwe leiding heeft een doorsnede van 1,22 meter. De werkzaamheden duren tot het najaar. De leiding wordt gelegd, omdat klanten behoefte hebben aan extra transportcapaciteit.

Werkzaamheden

In aanloop naar de aanleg van de leiding heeft Gasunie voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals  explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek. Ook is de werkstrook vrij gemaakt van bosschages, bomen en begroeiing. In de komende periode wordt het leidingtracé uitgezet, wordt de teelaarde afgegraven en wordt een werkstrook aangebracht. Wanneer de pijpen zijn uitgereden, worden ze langs het tracé aan elkaar gelast tot leidingstrengen. Deze worden vervolgens in de inmiddels gegraven sleuf gelegd en daar aan elkaar gelast. Na afronding van de werkzaamheden zal de teelaarde worden teruggeplaatst en wordt het perceel in oude staat hersteld door het bijvoorbeeld in te zaaien of nieuwe aanplant te poten. Rond de zomer van 2014 zal de leiding geheel in de grond liggen. De leiding wordt volgens planning op 1 oktober van dit jaar in gebruik genomen.

Zeeuws-Vlaanderen

De leiding komt te liggen tussen het Verdronken land van Saeftinghe en de Cambrondijk bij Hulst. De uitbreiding van het Nederlandse gasnet, waaraan in de afgelopen periode op verschillende tracés is gewerkt, is nodig omdat de behoefte naar transportcapaciteit voor aardgas naar verwachting ook op langere termijn toeneemt. Dat komt onder andere doordat aardgas in toenemende mate vanuit het buitenland wordt geïmporteerd. De eigen winning van aardgas in Nederland en Noordwest-Europa neemt geleidelijk af. Ook is op langere termijn capaciteit nodig voor de ondersteuning van zonne- en windenergie. Een gasgestookte elektriciteitscentrale is snel bij te schakelen wanneer er onvoldoende aanbod is van energie uit zon en wind. Klanten van Gasunie Transport Services hebben voor de extra transportcapaciteit langetermijncontracten afgesloten. Met deze aanleg versterkt Nederland zijn positie als hart van de ‘gasrotonde’ in de Europese energiemarkt en blijven eindgebruikers in Nederland en het buitenland verzekerd van een veilige en constante aanvoer van aardgas. De realisatie van dit infrastructuurproject zorgt voor extra werkgelegenheid.